ทีมงานของเรา

ผังการบริหารงาน
บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
บริษัท สุวรรณรัตน์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

Supod-Suwannarat

นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการ

sompooh Khorsanthivichai

อ.สมโภชน์ ขอศานติวิชัย

วุฒิวิศวกรที่ปรึกษา

Sopa-Ruangkaew

นางโสภา สุวรรณรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

Chit

นายชิต เรืองแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Supawadee

นางสาวสุภาวดี ทิพเลิศ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Rapanat

นางสาววรภาณัฐ เชิญทอง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Chanankarn-Junmee

นางสาวชนันท์กาญจน์ จันทร์มี

บัญชี

Phakphom

นายภาคภูมิ แสงเลิศ

สถาปนิก

Nataporn

นางสาวณัฐพร ศุภสันติวงศ์

สถาปนิก

Narit

นายณฤทธิ์ รัตนพิทยาภรณ์

วิศวกร

Narongrit

นายณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง

วิศวกร

Surak

นายสุลักษณ์ สุวรรณรัตน์

วิศวกร

Bruathong

นายบัวทอง ดวงสิมมา

โฟร์แมน

Potchamart

นายพจชมาตร์ กุลกิตติ์สิริ

โฟร์แมน

Keungsak

นายเกรียงศักดิ์ วิรัชกุล

โฟร์แมน

Sopon

นายโสภณ ระวังวงศ์

โฟร์แมน

Pramod

นายปราโมทย์ เรืองแก้ว

โฟร์แมน

Phatchaya

นายปรัชญา โสดาภินันท์

โฟร์แมน

wan

นางสาว วรรณนิกา แท่นอินทร์

ฝ่ายบัญชี

Pattanan

นางสาวพัทธนันท์ พีรดนย์โกเศส

ฝ่ายธุรการ

Treechada

นางสาวตรีชฎา อินทรชื่นชม

ฝ่ายการบัญชี

su

นางสาวสุปรีญา สีนิ่ม

ฝ่ายการเงิน

Chotiros

นางสาวโชติรส เรืองแก้ว

ฝ่ายขาย

Hrorak

นายหรอรัก บุตรเติบ

พนักงานขับรถ

Suchart

นายสุชาติ เพ็งสุข

พนักงานขับรถ

Somkeart

นายสมเกียรติ มีนุ่น

พนักงานขับรถ

Somkhuan-Juanchaiyaphum

นายสมควร จวนชัยภูมิ

พนักงานขับรถ