ผังการบริหารงาน
บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
บริษัท สุวรรณรัตน์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์
ประธานกรรมการ

 

อ.สมโภชน์ ขอศานติวิชัย
วุฒิวิศวกรที่ปรึกษา
นางโสภา สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
 
นายชิต เรืองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นางสาวกิดากาน สุภาพบุรุษ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาววรภาณัฐ เชิญทอง
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาวสุภาวดี ทิพเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
       
นายภาคภูมิ แสงเลิศ
สถาปนิก
นางสาวณัฐพร ศุภสันติวงศ์
สถาปนิก
นายณฤทธิ์ รัตนพิทยาภรณ์
วิศวกร

นายณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง
วิศวกร

       
นายสุลักษณ์ สุวรรณรัตน์
วิศวกร
นายบัวทอง ดวงสิมมา
โฟร์แมน
นายพจชมาตร์ กุลกิตติ์สิริ
โฟร์แมน
นายเกรียงศักดิ์ วิรัชกุล
โฟร์แมน
       
นายโสภณ ระวังวงศ์
โฟร์แมน
นายปราโมทย์ เรืองแก้ว
โฟร์แมน
นายจิรยุทธ์ จิตต์เพ็ง
โฟร์แมน
นายปรัชญา โสดาภินันท์
ฝ่ายธุรการ
       
นางสาวพัทธนันท์ พีรดนย์โกเศส
ฝ่ายธุรการ
นางสาวตรีชฎา อินทรชื่นชม
ฝ่ายการบัญชี
นางสาวปิยาภรณ์ นัดวิไล
ฝ่ายการเงิน
นางสาวโชติรส เรืองแก้ว
ฝ่ายขาย
       
นายหรอรัก บุตรเติบ
พนักงานขับรถ

นายสุชาติ เพ็งสุข
พนักงานขับรถ

นายสมเกียรติ มีนุ่น
พนักงานขับรถ

นายอรรถพร คล้ายเขียน
พนักงานขับรถ

บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
57/28-29 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
                    โทร & แฟกซ์.076-526149 , 076-526051
มือถือ 086-4796650

© 2004 SUWANNARAT CIVIL CO.,LTD. All rights reserved. Design by ExpressData | Search Phuket