ผังการบริหารงาน
บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
บริษัท สุวรรณรัตน์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์
ประธานกรรมการ

 

อ.สมโภชน์ ขอศานติวิชัย
วุฒิวิศวกรที่ปรึกษา
นางโสภา สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
นายชิต เรืองแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นางสาวสญามล ทองพุ่ม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวปาริยา อินทองปาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาววภาณัฐ เชิญทอง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
วิศวกร
นายชูศักดิ์ หมาดหล้า
วิศวกร
นายณฤทธิ์
รัตนพิทยาภรณ์
วิศวกร
นายณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง
วิศวกร
สถาปนิก
นายภาคภูมิ  แสงเลิศ
สถาปนิก
นางสาวณัฐพร  ศุภสันติวงศ์
สถาปนิก
โฟร์แมน
นายจารึก เดชทิม
โฟร์แมน
นายบัวทอง  ดวงสิมมา
โฟร์แมน
นายกิตติ  จุลเสรีย์ชร
โฟร์แมน
นายพจชมาตร์   กุลกิตติ์สิริ
โฟร์แมน
นายเกรียงศักดิ์   วิรัชกุล
โฟร์แมน
นายโสภณ    ระวังวงศ์
โฟร์แมน
นายปราโมทย์   เรืองแก้ว
โฟร์แมน
บัญชี / การเงิน / ฝ่ายขาย
นางสาวสุภาวดี    ทิพเลิศ   
ฝ่ายขาย
นางสาวโชติรส  เรืองแก้ว ฝ่ายการเงิน
นางสาวตรีชฎา  อินทรชื่นชม
ฝ่ายกาบัญชี
นายปรัชญา   โสดาภินันท์
ฝ่ายธุรการ
พนักงานขับรถ
นายหรอรัก    บุตรเติบ
ขับรถ
นายสมเกียรติ  มีนุ่น
ขับรถ
นายสุชาติ   เพ็งสุข
ขับรถ
บริษัท สุวรรณรัตน์ การโยธา จำกัด
57/28-29 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
                    โทร & แฟกซ์.076-526149 , 076-526051
มือถือ 086-4796650

© 2004 SUWANNARAT CIVIL CO.,LTD. All rights reserved. Design by ExpressData | Search Phuket